කෙඩිට් කාඩ් එක නිවැරදිව පාවිච්චි කරමු

Using Credit Cards — The correct Way

https://www.marketplace.org/wp-content/uploads/2020/08/credit.jpg?fit=2880%2C1620

එතකොට ක්‍රෙඩිට් කාඩ් එකක් හරි විදිහට පාඩු නොවී පාවිච්චි කරන්නේ කොහොමද ???

Software Architect, Computer Science Researcher , Photographer and A curious guy willing to learn about anything

Software Architect, Computer Science Researcher , Photographer and A curious guy willing to learn about anything